2020 Events

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

January

  • 29th to Feb 7th – embAr thirunakshathra mahOthsavam

Invitation

Feb

2016 Ani punarpUsam

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

July 5th – Ani punarpUsam – embAr monthly thirunakshathram

484411fa-6725-49c6-a05c-3247555addfa

 

2016 embAr thirunakshathra mahOthsavam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:  SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

Jan 14 to 24